Rusko (Russia): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Dle rozlohy Rusko je největší stát světa, má obrovské nerostné bohatství; patří mezi země, které ovlivňují dění na Zemi…

ÚvodRusko
Země:

Rusko
Russia

Dějiny:

Založen ve 12. století, knížectví Muscovy se podařilo vymanit z více než 200 let Mongolské nadvlády (13. až 15. století) a postupně dobýt a vstřebat okolní knížectví. Na počátku 17. století, nová dynastie Romanovců, pokračování této politiky expanze přes Sibiř do Pacifiku. Za Petra I (vládl 1682-1725), hegemonie prodloužena k Baltskému moři a země byla přejmenována na ruskou říši. Během 19. století, větší územní akvizice byly realizovány v Evropě a Asii. Porážka v rusko-japonské válce 1904-05. Opakované zničující porážky ruské armády v první světové válce vedlo k rozsáhlým vzpourám obyvatel ve velkých městech v Ruska a došlo k svržení v roce 1917 carského domu. Komunisté vedeni Vladimirem Leninem-(Uljanov) uchvátili státní moc a založili SSSR-(Svaz sovětských socialistických republik), který se potýkal s velkými ekonomickými problémy, likvidace soukromého vlastnictví především nuceným zakládáním tzv. kolchozů a sovchozů provázeném násilnostmi na venkovském obyvatelstvu. Postupně došlo ke střídání komunistických vůdců. Nejznámější byl brutální gruzín Josif Vissarionovič Stalin-(Džugašvili) nar. 21.12.1878 (u moci v letech 1928-53) ještě posílil komunistickou vládu v SSSR za cenu desítek milionů životů ruských obyvatel. Pod jeho diktátorským vedením SSSR však odrazilo agresi fašistického Německa. Sovětská mnohonárodnostní "Rudá armáda" vytlačila německá vojska z SSSR a ze středoevropských původně demokratických států. Po roce 1945 SSSR vtáhl tyto středoevropské státy pod svou ekonomickou a politickou nadvládu. Sovětská nadvláda skončila až nástupem generálního tajemníka Michaila Gorbačova (1985-91), který pod vojenským tlakem USA (prez.Ronald Reagan) a také neschopností SSSR dále udržet krok v závodech ve zbrojení s žádné údajeTO zavedl glasnosť (otevřenost) a perestrojku (restrukturalizace) ve snaze modernizovat komunismus a udržet ekonomický a politický vliv SSSR v státech střední Evropy, ale jeho iniciativy nechtěně uvolnily síly, které v prosinci 1991 vyvrcholily rozpadem SSSR na Rusko a 14 republik takto nově vzniklého Sdružení republik. Od té doby Rusko přesunulo své ambice ve prospěch centralizovaného autoritářského státu Ruské federace, jehož legitimita je zpochybněna částečně tím, že jsou tam pečlivě řízené volby a bývalý prezident a současný předseda vlády Putin svoji skutečnou popularitu opírá o energetické a nerostné bohatství Ruska. Ruský průmysl je stále na nízké technické úrovni a exportuje především energetické suroviny a polotovary. Mnohonárodnostní Rusko má problémy s postupným ubýváním ruského obyvatelstva (nízká porodnost) a jeho postupným doplňováním obyvateli převážně z muslimských republik Ruské federace, kteří tvoří většinu ekonomických migrantů do evropské části Ruska, kde slouží jako levná pracovní síla, což je provázeno jejich zvýšenou kriminalitou. Rusko se stalo významným dovozcem evropského i čínského zboží. Evropské firmy zakládají své výrobní linky přímo v Rusku, což je výhodnější z důvodu nížších celních poplatků na výrobky montované v Rusku určené na ruský trh.

GeografieRusko
Umístění:

Severní Asie (oblast západně od Uralu, je považován za součást Evropy), které hraničí Severního ledového oceánu, mezi Evropou a severní části Tichého oceánu

Zeměpisné souřadnice:

60°00´severní zeměpisné šířky, 100°00´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Asie

Zobrazit mapu státu: Rusko :
Rozloha:

celkem: 17.075.200 čtv. km
pevnina: 16.995.800 čtv. km
voda: 79.400 čtv. km

6 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

přibližně 1,8 krát větší než velikost amerického

Hranice:

celkem: 20,241.5 km
sousední země: Ázerbajdžán 284 km, Bělorusko 959 km, Čína (jihovýchod) 3605 km, Čína (jih) 40 km, Estonsko 290 km, Finsko 1313 km, Gruzie 723 km, Kazachstán 6846 km, Severní Korea 17,5 km, Lotyšsko 292 km, Litva (Kaliningradská oblast) 227 km, Mongolsko 3441 km, v Norsku 196 km, Polsko (Kaliningrad Oblast) 432 km, Ukrajina 1576 km

Pobřežní linie:

37.653 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil
Sousedící zóna: 24 mořských mil
Výlučná ekonomická zóna: 200 mořských mil
kontinentálního šelfu: 200 metrů hloubky, nebo do hloubky využívání

PodnebíRusko
Podnebí:

pohybuje od stepi na jihu přes vlhké kontinentální ve velké části evropského Ruska, na Sibiři až subarktické tundra klima v severní polární oblasti, v zimě se pohybuje v rozmezí od chladné podél pobřeží Černého moře k frigidní na Sibiři, v létě se pohybuje v rozmezí od teplého na stepi vychladnout podél arktického pobřeží

Povrch:

Povrch Ruska: Na rozsáhlém území zastoupeny rozmanité krajinné typy. Západní (evropská) část je převážně rovinná: Východoevropská rovina, místy přechází v nízké pahorkatiny. Na jihu evropské části je rozsáhlá proláklina Kaspické nížiny ( – 28 m). Pohoří Kavkaz je nejvyšší v Rusku. Na hranici Evropy a Asie se táhne pohoří Ural. Dále k východu se prostírá území Sibiře. Rozsáhlá močálovitá Západosibiřská nížina přechází za řekou Jenisej ve Středosibiřskou plošinu. Jižní pohraničí Sibiře tvoří Altaj a Sajany. Na východní Sibiři jsou vysoká a rozlehlá pohoří Jablonovyj a Stanovoj chrebet, Verchojanské pohoří a Čerského pohoří. Hornaté je i pobřeží Tichého oceánu, zejm. poloostrov Kamčatka.
Bohatá říční síť, řada světových veletoků. Největší řeky tečou do Severního ledového oceánu (Ob, Jenisej, Lena); v evropské části je nejvodnatější Volha (do Kaspického moře), do Tichého oceánu teče Amur. Mnoho velkých jezer: Kaspické moře je největší jezero světa (368 000 km2, slané); Bajkal (hloubka 1 620 m), Ladožské a Oněžské jezero aj.
Velké podnebné rozdíly, od oceánských vlivů na západě evropské části až po extrémně kontinentální klima východní Sibiře (lednové teploty i pod – 50 °C), na jihozápadě teplé středomořské podnebí. Vegetace je uspořádána v šířkových zeměpisných pásmech, v horských oblastech ve výškových stupních. Na severu za polárním kruhem převažuje bezlesá tundra s porosty mechů a lišejníků. Dále k jihu přechází v lesotundru a pásmo lesů (jehličnaté, smíšené a listnaté), jež zaujímá největší část Ruska. Lesostepní zóna odděluje pásmo stepí (zejm. v dolním Povolží, Předkavkazsku a v pohraničí Kazachstánu), většinou s úrodnými černozemními půdami. Polopouště a pouště se vyskytují jen v Kaspické nížině.

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Kaspické moře -28 m
Nejvyšší bod: Gora Elbrus 5633 m

Přírodní zdroje:

širokou základnu přírodních zdrojů, včetně velkých ložisek ropy, zemního plynu, uhlí a mnoho strategických nerosty, dřevo

Využíváná půda:

orná půda: 7,17%
trvalých kultur: 0,11%
ostatní: 92,72% (2005)

Zavlažovaná půda:

46.000 km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

4498 cu km3 (1997)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

Celkem: 76,68 km3/ rok (19% / 63% / 18%)
Na jednoho obyvatele: 535 m3 / rok (2000)

Přírodní nebezpečí:

permafrostu po většinu Sibiře je hlavní překážkou rozvoje; vulkanické činnosti v Kuril ostrovy, vulkány a zemětřesení na poloostrově Kamčatka, povodně na jaře av létě / podzimu lesních požárů v celé Sibiři a části evropského Ruska

Životní prostředí - aktuální problémy:

znečišťování ovzduší z těžkého průmyslu, emise ze spalování uhlí-paliva s elektrickým rostlin a dopravy ve velkých městech, průmyslové, komunální a zemědělské znečištění vnitrozemských vodních cest a seacoasts; odlesnění, erozi půdy, kontaminaci půdy z nevhodného používání zemědělských chemikálií, roztroušena oblastech někdy intenzivní radioaktivnímu zamoření, kontaminace podzemních vod toxických odpadů; městského pevného odpadu; opuštěných zásob zastaralých pesticidů

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

strana: znečištění ovzduší, znečištění ovzduší-oxidy dusíku, znečištění ovzduší-sirné 85, Antarktida-environmentální protokol, Antarktida-mořských zdrojů, Antarktida TULENI, Antarctic Treaty, biologická rozmanitost, změna klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, ohrožených druhů, změna životního prostředí, nebezpečné odpady, o mořském právu, Marine Dumping, ochraně ozónové vrstvy, znečištění loděmi, tropické dřevo 83, mokřinách, velrybářské podepsána, ale neratifikovaly: znečištění ovzduší-sirné 94

Geografie - poznámka:

největší země na světě, pokud jde o oblasti, ale unfavorably nachází ve vztahu k velkým námořních tras na světě, navzdory své velikosti, velké části země postrádá řádné půdy a podnebí (buď příliš studený nebo naopak příliš suché) v oblasti zemědělství; Mount Elbrus je Evropami nejvyšší vrchol

ObyvatelstvoRusko
Obyvatelstvo:

140702096 (červenec 2008)

11 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 14,6% (muži 10577858 / ženy 10033254)
15-64 let: 71,2% (muži 48187807 / ženy 52045102)
65 let a více: 14,1% (muži 6162400 / ženy 13695673) (2008)

Průměrný věk:

Celkem: 38,3 let
Muži: 35,1 let
Ženy: 41,4 let (2008)

Přírůstek obyvatelstva:

-0,474% (2008)

228 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

11.03 narozených dětí na 1000 obyvatel (2008)

177 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

16.06 úmrtí na 1000 obyvatel (2008)

18 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

0.28 přistěhovalců / 1000 obyvatel (2008)

73 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při narození: 1,06 muže / na 1 ženu
do 15 let: 1,05 muže / na 1 ženu
15-64 let: 0,93 muže / na 1 ženu
65 let a výše: 0,45 muže / na 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,86 muže / na 1 ženu (2008)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 10,81 úmrtí na 1 000 živě narozených
Muži: 12,34 úmrtí na 1 000 živě narozených
Ženy 9,18 úmrtí na 1 000 živě narozených (2008)

150 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 65,94 let
Muži: 59,19 let
Ženy: 73,1 let (2008)

162 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

1,4 narozených dětí na 1 ženu (2008)

194 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

1,1% (2001)

55 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

860.000 (2001)

13 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

9000 (2001)

39 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Závažné infekční choroby:

stupeň rizika: střední
potravin nebo vodní onemocnění: bakteriální průjem a hepatitidy A
vectorborne onemocnění: Krymská Kongo hemoragické horečky a encefalitidy tickborne

Národnost:

podstatné jméno: ruský (y)
Přídavné jméno: Ruská

Etnické skupiny:

Ruská 79,8%, 3,8% Tatar, Ukrajinská 2%, 1,2% Baškirština, Chuvash 1,1%, ostatní nebo nespecifikované 12,1% (2002 sčítání lidu)

Náboženství:

Ruská pravoslavná 15-20%, 10-15% muslimské, jiné křesťanské 2% (2006)
Pozn.: Odhady mají cvičit worshipers; Rusko má velké populace non-praktikující věřící a non-věřících, dědictvím po sedm desetiletí sovětské vlády

Jazyky:

Rusky, mnoho menšinových jazyků

Gramotnost:

Definice: věk nad 15, a umí číst a psát
Celková populace: 99,4%
Muži:99.7%
Ženy: 99,2% (2002 sčítání lidu)

Základní vzdělání:

Celkem: 14 let
Muži:13 let
Ženy: 14 let (2006)

Školství - výdaje:

3,8% HDP (2005)

117 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaRusko
Země - jméno:

dlouhá forma: Ruská federace
krátká forma: Rusko
místní dlouhá forma: Rossiyskaya Federatsiya
místní krátká forma: Rossiya
bývalé: Ruské říše ruské sovětské federativní socialistické republiky

Vláda - typ:

federace

Hlavní město:

Název: Moskva
Zeměpisné souřadnice: 55 45 N, 37 35 E
časový rozdíl: UTC +3 (8 hodin před Washington, DC v průběhu času)
letní čas: +1 hod, začíná poslední neděli v březnu, končí poslední neděli v říjnu

Zobrazit největší města státu: Rusko :
Administrativní rozdělení:

46 oblasts (oblastey, singulární - oblast), 21 republik (respublik, singulární - Respublika), 4 samostatné okrugs (avtonomnykh okrugov, singulární - autonomní okruh), 9 krays (krayev, singulární - kraj), 2 federální města (goroda, singulární - gorod) a 1 autonomní oblast (autonomní oblast)
oblasts: amur (Blagoveshchensk), Archangelsk, Astrachaň, Belgorod, Bryansk, Čeljabinsk, Irkutsk, Ivanovo, Kaliningrad, Kaluga, Kemerovo, Kirov, Kostroma, Kurgan, Kursk, Leningrad, Lipetsk, Magadan, Moskva, Murmansk, Nizhniy Novgorod, Novgorod, Novosibirsk, Omsk, Orenburg, Orel, Penza, Pskov, Rostov, Ryazan, Sachalinské (Južno-Sachalinsk), Samara, Saratov, Smolensk, Sverdlovsk (Jekatěrinburg), Tambov, Tomsk, Tula, Tver, Tyumen, Uljanovsk, Vladimir, Volgograd, Vologda, Voroněž, Jaroslavl
republik: Adygejská (Maykop), Altay (Gorno-Altaysk), Bashkortostan (Ufa), Buryatiya (Ulan-Ude), Čečensku (Groznyy), Chuvashiya (Cheboksary), Dagestán (Makhachkala), Ingushetiya (Magas), Kabardsko-Balkarsko ( Nalchik), Kalmykiya (Elista), Karachayevo-Cherkesiya (Cherkessk), Kareliya (Petrozavodsk), Khakasiya (Abakan), Komi (Syktyvkar), Mariy-El (Yoshkar-Ola), Mordoviya (Saransk), Severní Osetie (Vladikavkaz), Sacha [Yakutiya] (Yakutsk), Tatarstán (Kazaň), Tyva (Kyzyl), Udmurtiya (Iževsk)
Autonomní okrugs: Chukotka (Anadyr), Chanty-Mansi (Chanty-Mansiysk), Nenets (Naryan-Mar), Jamalsko-Nenets (Salekhard)
krays: Altay (Barnaul), Kamčatka (Petropavlovsk-Kamčatskij), Khabarovsk, Krasnodar, Krasnojarsk, Perm, Primorskiy [Námořní] (Vladivostok), Stavropol, Zabaykalsk (Chita)
federální města: Moskva (Moskva), Petrohrad (Sankt-Peterburg)
autonomní oblast: Yevrey [židovských] (Birobidzhan)

Zobrazit všechna města státu: Rusko :
Nezávislost:

24. srpna 1991 (od Sovětského svazu)

Národní svátek:

Rusko dní, 12. června (1990)

Ústava:

přijatý 12. prosinec 1993

Právní systém:

založená na systému občanského práva, soudní přezkum aktů; nepřijala povinný ICJ jurisdikce

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: prezident Dmitrij Medveděv Anatolyevich (od 7. května 2008)
předsedy vlády: Premier Vladimir Vladimirovič Putin (od 8. května 2008), první náměstek Premiers Igor Ivanovič SHUVALOV a Viktor Alekseyevich ZUBKOV (od 12. května 2008); náměstek Premiers Sergey Borisovich IVANOV (od 12. května 2008), Dmitrij Nikolajevič KOZÁK (od 14 října 2008), Aleksey Leonidovič Kudrinem (od 24. září 2007), Igor Ivanovič SECHIN (od 12. května 2008), Sergej Semenovich SOBYANIN (od 12. května 2008), Alexandr Dmitriyevich ZHUKOV (od 9. března 2004) a Dmitrij Nikolajevič KOZÁK (od 14. října 2008)
kabinet: ministerstev vlády nebo vláda složená ze premier a jeho náměstci, ministři a další vybrané jednotlivce, všechny jsou jmenováni prezidentem

Zákonodárná moc:

dvoukomorového Federálního shromáždění nebo Federalnoye Sobraniye se skládá z horní komory parlamentu, Rady federace nebo Sovet Federatsii (168 míst, v červenci 2000, členové jmenováni horní výkonné a zákonodárné úředníků v každém ze 84 spolkových správních jednotek - oblasts, krays, republik, autonomních okrugs a oblasts a federální města Moskvy a Petrohradu, aby sloužil čtyři-rok výrazy) a dolní komoře, Státní dumě nebo Gosudarstvennaya Duma (450 míst, jak v roce 2007, všech členů volených poměrného zastoupení stran seznamy Vítězná minimálně 7% hlasů; členové zvolení lidovým hlasováním sloužit čtyři-rok výrazy) volby: Státní dumy - poslední konat 2. prosince 2007 (příští být konala v prosinci 2011) volební výsledky: Státní dumy - Jednotné Rusko 64,3%, 11,5% CPRF, LDPR 8,1%, Rusko 7,7% Stačí, dalších 8,4%, celkem sedadel strana - Jednotné Rusko 315, CPRF 57, LDPR 40, Just Rusko 38

Soudní moc:

Ústavní soud, Nejvyšší soud, Nejvyšší arbitrážní soud; soudců všech soudů jsou jmenováni na doživotí do Rady federace na doporučení prezidenta

Politické strany a jejich vůdci:

Komunistická strana Ruské federace nebo CPRF [Gennadiy Andreyevich ZYUGANOV]; Jen Rusko [Sergej MIRONOV], Liberální demokratická strana Ruska nebo LDPR [Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKIY]; vlastenci z Ruska [Gennadiy SEMIGIN]; Peoples unie [Sergej BABURIN] Právo Příčina [Leonid Yakovlevich GOZMAN, Boris Yuriyevich Titov a Georgiy Georgiyevich BOVT] (registrace čeká, tvořená z sloučení Svazu pravicových sil, Demokratická strana Ruska a Občanská síla), Jednotné Rusko [Vladimir Vladimirovič Putin]; Yabloko strana [Sergey Sergejevič MITROKHIN]

Politické organizace a jejich vůdci:

All-ruské konfederace práce; Baikal Environmentální Wave; federace nezávislých odborových svazů Ruska; Svoboda volby meziregionálního Organizace Automobilists; glasnosti obrany Foundation; Golos Sdružení obrany Voliči v právech; Greenpeace Rusko, Human Rights Watch (rusky kapitole); Ústav pro kolektivní akce, památník (lidská práva skupiny); Hnutí proti nelegální migraci, Pamjat (zachování památek a zaznamenávání historie), Ruská pravoslavná církev; rusko-čečenského přátelství společnosti; SOVA Analytické-Information Center; Svazu výborů Matky vojáků; Světový fond na ochranu přírody (rusky kapitola)

Mezinárodní organizace - účast:

Sdružení APEC, Arktické rady, ARF, ASEAN (partner dialogu), BIS, BSEC, CBSS, CE, CERN (pozorovatel), CIS, CSTO, EAEC, EAPC, EBRD, G-20, G-8, GCTU, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt (signatář), ICRM, IDA, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM (pozorovatel), IPJ, ISO, ITSO, ITU, ITUC, Láďa (pozorovatel) , MIGA, MINURSO, MONUC, Nám. (host), NSG, OAS (pozorovatel), OECD (přistoupení státu), OIC (pozorovatel), OPCW, OSCE, Paris Club, PCA, PFP, SCO, OSN, Radě bezpečnosti OSN, UNCTAD , UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNITAR, UNMIL, UNMIS, UNOCI, UNOMIG, UNTSO, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO (pozorovatel), ZC

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Yuriy Viktorovich USHAKOV
adresa: 2650 Wisconsin Avenue NW, Washington, DC 20007
tel.: [1] (202) 298-5700, 5701, 5704, 5708
FAX: [1] (202) 298-5735
konzulát obecně: Houston, New York, San Francisco, Seattle

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec John R. BEYRLE
velvyslanectví: Bolshoy Deviatinskiy Pereulok č. 8, 121099 Moskva
Korespondenční adresa: PSC-77, APO AE 09721
Tel.: [7] (495) 728-5000
FAX: [7] (495) 728-5090
konzulát obecně: Petrohrad, Vladivostok, jekatěrinburská

Vlajka - popis:

tři stejné vodorovné lotříky bílá (top), modrá a červená

EkonomikaRusko
Ekonomický přehled:

Rusko skončilo 2008 s jeho desáté rovně rok růst, v průměru 7% ročně od finanční krize z roku 1998. Ačkoli se Ruská vláda stanovila plány k diverzifikaci hospodářství, energetiky a dalších surovin stále dominují ruské vývozy. Za posledních šest let, fixní kapitálové investice do růstu a osobního růstu příjmů mají v průměru vyšší než 10%, ale jak rostla pomaleji sazby v roce 2008. Během posledních deseti let, chudoba má snižoval a střední třída se dále rozšiřovat. Rusko má také zlepšit jeho mezinárodní finanční pozici, přebytky běží od roku 2000. Vláda uloženy tyto přebytky ve dvou fondy svrchovaného majetku spolu oceněn na více než 200 miliard dolarů: rezervní fond na podporu rozpočtové výdaje v případě poklesu cen ropy a národní blahobyt fondu pro financování důchodů a rozvoje infrastruktury. Zahraniční dluh je přibližně jeden-třetina GDP. Státní složky zahraniční dluh se snížil, ale komerční dluhu k cizincům výrazně vzrostla. V roce 2008 rostl HDP Russias odhadovaných 6,0%, v čele s non-obchodovatelného zboží a služeb pro tuzemský trh, na rozdíl od ropy a těžbou nerostných surovin a vývozu. Ekonomiky výrazně zpomalil v druhé polovině roku v důsledku celosvětové finanční krize a prudký pokles cen ropy. Příjmy z vývozu ropy umožnil Rusku zvýšit své devizové rezervy, třetí největší na světě, z $ 12 miliard v roce 1999 na téměř 600 miliard dolarů v srpnu, ale o 70% pokles cen ropy od poloviny července a-intervence centrální banky na obranu rublu během posledního čtvrt roku, snížené rezervy na zhruba 435 miliard dolarů. Investor obavy o konfliktu Rusko-Gruzie, "corporate governance" problémy a globální finanční krize způsobila, ruský akciový trh pokles zhruba o 70%. Globální krize také ovlivněna Russias bankovního systému, který čelí problémy s likviditou proti krátký-termín vnější splácení závazků. V odpovědi na tyto otázky, Moskva zahájila větší než 200 miliard amerických dolarů záchranného plánu, která mají zvýšit likviditu ve finančním sektoru, aby pomohla refinancovat podniky zahraničního dluhu, a na podporu trhu s cennými papíry. Vláda také odhalili $ 20 miliard plán snížení daní a ostatních daňových podporuje společnosti a průmyslu. V prvním roce svého funkčního období prezidenta Medveděva nastínil řadu ekonomických priorit pro Rusko včetně zlepšení infrastruktury, inovací, investic a institucí, snížit stavy roli v ekonomice; reformě daňového systému a bankovního sektoru, rozvoj jednoho z největších finančních center na světě, boj proti korupci a zlepšení soudnictví. Russias infrastruktury vyžaduje velké investice a musí být nahrazena nebo modernizované v případě, že země je dosáhnout širokého-založený hospodářský růst. Korupce a nedostatek důvěry v instituce nadále tlumit domácí a zahraniční investor sentiment. Bankovního systému, a zároveň zvýšení spotřebitelských úvěrů a rostoucí při vysoké rychlosti, je stále relativně malá, aby se bankovní sektor v rozvíjejících se trhů Russias vrstevníků. Rusko dosáhlo malého pokroku v budování právního státu, základem moderní tržní ekonomiky. Moskva i nadále usilovat o vstup do WTO, a že se k určitému pokroku, ale jeho harmonogramem pro vstup do organizace pokračovala v skluz.

HDP (v paritě kupní síly):

$ 2,225 bilionu (2008)

9 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

1,757 bilionu amerických dolarů (2008)

HDP - růst reálného kurzu:

6% (2008)

55 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 15.800 (2008)

74 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

zemědělství: 4,1%
Průmysl: 41,1%
Služby: 54.8% (2007)

Pracovní síly:

75,7 mil. (2008)

8 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

Zemědělství: 10,2%
Průmysl: 27,4%
Služby: 62.4% (2007)

Míra nezaměstnanosti:

6,2% (2008)

123 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 1,9%
nejvyšší 10%: 30,4% (září 2007)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

41,5 (září 2008)

Investice (hrubé):

24,7% HDP (2007)

58 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

příjmy: 383,5 miliardy amerických dolarů
výdaje: 273,5 miliardy dolarů (2008)

Státní dluh:

6,8% HDP (2008)

117 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

13,9% (2008)

36 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

13% (31. prosince 2008)

20 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

13% (31. prosince 2008)

67 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

166,4 mld. dolarů (říjen 2008)

12 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

$ 343 miliard eur (říjen 2008)

13 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

503,7 mld. dolarů (od 1. října 2008)

24 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

obilí, cukrová řepa, slunečnicová semena, zelenina, ovoce, maso, mléko

Průmysl:

kompletní sortiment hornictví a těžebního průmyslu, vyrábí z uhlí, ropy, zemního plynu, chemikálií a kovů; všechny formy Strojírenství z válcovny na high-výkonu letadla a vesmírné prostředky; obranný průmysl včetně radaru, výrobu raket a pokročilých elektronických součástek, stavba , silniční a železniční přepravu vybavení, komunikační vybavení, zemědělské stroje, traktory a stavební stroje, elektrické energie a vysílací zařízení, lékařské a vědecké přístroje, předměty dlouhodobé spotřeby, textil, potraviny, řemeslné

Elektřina - výroba:

1,016 bilionů kWh (2007)

6 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

1,003 bilionů kWh (2006)

5 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

18,6 miliard kWh (2007)

Elektřina - dovoz:

6 miliard kWh (2007)

Ropa - výroba:

9,98 milionu barelů / den (2007)

3 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

2,699 milionu barelů / den (2007)

7 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

450 miliard dolarů (15. prosince 2008)

24 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

5,17 milionu barelů / den (2007)

3 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

54.000 barelů / den (2005)

81 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

79 miliard barelů (od 1. ledna 2008)

9 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

654 miliard m3 (2007)

2 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

481 miliard m3 (2007)

4 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

173 miliard m3 (2007)

2 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

68,2 miliard m3 (2007)

6 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

44,65 bilionů m3 (1. ledna 2008)

2 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

97,6 miliard amerických dolarů (2008)

5 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

476 miliard dolarů (2008)

10 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

ropy a ropných produktů, plynu, dřeva a výrobků ze dřeva, kovů, chemikálií a širokou škálu civilních a vojenských vyrábí

Export - partneři:

Nizozemí 12,2%, Itálie 7.8%, Německo 7,5% a Turecko 5,2%, Bělorusko 5%, Ukrajina 4,7%, Čína 4.5% (2007)

Import:

302 miliard dolarů (2008)

18 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

vozidla, stroje a zařízení, plasty, léky, železo a ocel, spotřební zboží, maso, ovoce a ořechy, polotovary kovové výrobky

Import - partneři:

Německo 13,3%, Čína 12.2%, Ukrajina 6,7%, Japonsko 6,4%, USA 4,8%, Bělorusko 4,4%, Jižní Korea 4,4%, Itálie 4.3% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

435,4 mld. dolarů (12 prosince 2008)

3 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

527,1 mld. dolarů (červen 2008)

17 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - doma:

491,2 mld. dolarů (2007)

12 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - v zahraničí:

370,2 mld. dolarů (2007)

14 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

Ruská rubles (RUB) na americký dolar - 24,3 (2008), 25,659 (2007), 27,19 (2006), 28,284 (2005), 28,814 (2004)

Komunikace / internetRusko
Telefony - pevné linky:

43,9 mil. (2006)

7 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

170 mil. (2007)

6 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

obecné hodnocení: telefonní systém dochází k významným změnám, existuje více než 1000 společností licencovanou nabízet komunikační služby, přístup k digitální linky výrazně zlepšila, zejména v městských centrech, Internet a e-mailové služby se zlepšuje; Rusko dosáhlo pokroku směrem k budování telekomunikační infrastruktury potřebné k tržní ekonomice, odhadovaný počet mobilních účastníků skočil z méně než 1 milion v roce 1998 na 170 milionů v roce 2007; velká poptávka po hlavní linky je stále nespokojen, ale pevné-line operátoři nadále růst svých služeb domácí: Cross-country digitální kufru řádky spustit z Petrohradu do Khabarovsk, a to z Moskvy Novorossiysk; telefonní systémy ve 60 krajských městech mají moderní digitální infrastruktury; buňkový služeb, a to jak analogové a digitální, jsou k dispozici v mnoha oblastech, ve venkovských oblastech, telefonní služby jsou stále aktuální, nedostatečná a s nízkou hustotou International: kód země - 7; Rusko je připojen mezinárodně by podmořské kabely z optických vláken; digitální přepínače v několika městech poskytují více než 50.000 položek na mezinárodní hovory, satelit pozemských stanic poskytují přístup k Intelsat, Intersputnik, Eutelsat, Inmarsat a Orbita systémy

Rozhlasové stanice:

AM 323, FM 1500 odhad, krátkovlnný 62 (2004)

Televizní stanice:

7.306 (1998)

Internet - kód země:

.ru

Internet - host:

4,822 mil. (2008)

15 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

30 mil. (2007)

13 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaRusko
Letiště:

1.260 (2007)

7 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 601
Nad 3047 m: 51
2438 až 3047 m: 197
1524 až 2437 m: 129
914 až 1523 m: 102
Pod 914 m: 122 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 659
Nad 3047 m: 4
2438 až 3047 m: 13
1524 až 2437 m: 69
914 až 1523 m: 89
Pod 914 m: 484 (2007)

Heliporty:

47 (2007)

Potrubní systém:

zkapalněný plyn 122 km; plynu 158699 km; ropa 72347 km; čištěná ropa, 13658 km (2007)

Železniční trati:

celkem: 87157 km
široký rozchod kolejí: 86200 km 1.520-m rozchod (40300 km elektrizovaná)
úzkorozchodná: 957 km 1.067-m rozchod (na ostrově Sachalin)

4 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

celkem: 933.000 km
silnice: 754984 km (zahrnuje 30.000 km rychlostních silnic)
Nezpevněné: 178.016 km

10 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Vodní cesty:

102000 km (včetně 33.000 km se zaručenou hloubka)

3 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

celkem: 1074
podle typu: 25 hromadný dopravce, náklad 663, dopravce 2, chemický tanker 27, kombinace rudy / ropy 34, kontejner 11 cestujících 14 cestujících / nákladu 7, ropný tanker 217, chlazený nákladu 59, najet na / drmolit 10, specializovaný tanker 5
cizí-vlastnil: 112 (Belgie 4, Kypr 2, 1 Německo, Řecko 1, Itálie 4, Jižní Korea 1, Lotyšsko 2, Norsko 2, 3 Švýcarsko, Turecko 80, Ukrajina 11, US 1)
registrovaná v jiných zemích: 486 (Antigua a Barbuda 4, 4 Bahamy, Belize 31, Bulharsko 1, Kambodža 83, Komory 12, Kypr 50, Dominika 3, Gruzie 12, Hong Kong 2, 3 Jamajka, Libérie 94, Malajsie 2, Malta 58, Marshallovy ostrovy 9, Moldavsko 3, Mongolsko 9, Panama 18, Svatý Kryštof a Nevis 19, Svatý Vincenc a Grenadiny 21, Sierra Leone, 11, Slovensko 1, 2 Tuvalu, Ukrajina 1, Vanuatu 2, neznámé 31) (2008)

9 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Azovské, Kaliningrad, Kavkaz, Nakhodka, Novorossiysk, Primorsk, Petrohrad, Vostochnyy

ObranaRusko
Obrana - složky:

Pozemní síly (SV), námořnictvo (VMF), vzdušných sil (Voyenno-Vozdushniye Sily, VVS); výsadkářů (VDV), strategických vojsk Rocket (Raketnyye Voyska Strategicheskogo Naznacheniya, RVSN) a kosmická vojska (KV) jsou nezávislé válečné zbraně , není podřízena žádné ze tří poboček; ruské pozemní síly obsahovat tyto válečné zbraně: motorizované-zbraně vojáků, tank vojáků, raket a dělostřeleckých vojsk protivzdušné obrany pozemních vojsk (2008)

Věk pro vojenskou službu:

18-27 let na dobrovolné nebo povinné vojenské služby; samci jsou registrovány k návrhu na 17 let; služby - 1 rok; rezervy povinnost věku 50, od července 2008, návrh vojenské strategie vyzval k návrhu aby pokračovala až do roku 2030 (2008)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49: 36219908
ženy 16-49: 37019853 (2008)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49: 21488878
ženy16-49: 28760976 (2008)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 821103
ženy: 781570 (2008)

Výdaje na obranu:

3,9% HDP (2005)

29 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéRusko
Mezinárodní spory:

Čína a Rusko mají demarkačních kdysi sporných ostrovů na amur a Ussuri soutokem av Argun River v souladu s dohodou z roku 2004, které končí jejich století-dlouhá hraniční spory, spory o svrchovanost nad ostrovy Etorofu, Kunashiri, Shikotan a Habomai skupina, známá v Japonsku jako na severu území a na Rusko jako na jižním Kurils, obsazené Sovětským svazem v roce 1945, nyní spravuje Rusko, Japonsko a tvrdila, zůstává primární problémový bod na podepsání mírové smlouvy formálně končí světové války II nepřátelství, Rusko a Gruzie se dohodly na vymezení, ale malé, strategických segmentů na hranici pozemku a námořní hranice, OBSE pozorovatelé sledovat nestabilních oblastí, jako je Pankisi Gorge v Akhmeti regionu a soutěsce Kodori v Abcházii, Ázerbájdžán, Kazachstán, a Rusko podepsána equidistance hranice v oblasti Kaspického dna ale pobřežními státy nemají žádný konsensus o dělení vodním sloupci, Rusko a Norsko sporu své námořní hranice v Barentsově moři a Russias rybářského práva mimo Svalbards územní limity v pásmu Svalbard Smlouvy; různé skupiny ve Finsku zastánce obnovení karelská (Kareliya) a dalších oblastí postoupila do Sovětského svazu po druhé světové válce, ale finská vláda tvrdí, žádné územní nároky, v květnu 2005, v Rusku připomenout jeho podpisy na hranici 1996 dohody s Estonskem (1996) a Lotyšsku ( 1997), když tyto dvě pobaltské státy oznámily vydávání jednostranných prohlášení odkazování sovětské okupace a následné územní ztráty, Rusko požaduje lepší zacházení etnických Rusů v Estonsku a Lotyšsku, estonské skupiny občanů nadále naléhat na přeskupení hranice založené na 1920 Tartu mír Smlouvy, které by se nyní dělí etnických Setu lidí a jejich částí z Narva region v Estonsku, Litvě a Rusku odhodlána ohraničujícími jejich hranice v roce 2006 v souladu s pozemní a námořní smlouvu ratifikovalo Rusko v květnu 2003 a v roce 1999 v Litvě, Litva provozuje zjednodušený tranzitní režim pro ruské státní příslušníky cestující z Kaliningradu pobřežních exclave do Ruska, zatímco stále shodný, jako členský stát EU se na vnějších hranicích EU, kde přísná pravidla schengenského; přípravky pro demarkace delimitace půdy hranice s Ukrajinou se zahájeno, spor o hranici mezi Ruskem a Ukrajinou přes úžinu Kerch a Azovské moře zůstává nevyřešena navzdory prosince 2003 rámcovou dohodu a on-va-expertní úrovni diskuse, Kazachstán a Rusko vymezení hranice byla ratifikována v listopadu 2005 a vymezuje oblasti by zahájeno v roce 2007; Ruská Duma dosud ratifikovalo 1990 Beringovo moře námořní hranice dohodu s USA

Uprchlíků a hledaných osob:

KDOs: 18000-160000 (vysídlení z Čečensko a Severní Osetie) (2007)

Obchodování s lidmi:

Současná situace: Rusko je zdrojem, tranzitní a cílovou zemí pro muže, ženy i děti obchodované pro různé účely, je i nadále významným zdrojem ženy obchodované na více než 50 zemí, pro komerční sexuální zneužívání; Rusko je také tranzitní a cílové země pro muže a ženy obchodované ze Střední Asie, východní Evropy a Severní Koreu, aby se střední a západní Evropě a na Blízkém východě za účelem nucené práce a pohlavního zneužívání; vnitřního obchodu Problémem zůstává v Rusku s obchodované ženy z venkovských oblastí do městských center pro komerčního sexuálního zneužívání a obchodování muži interně a ze Střední Asie na nucené práce ve stavebnictví a zemědělského průmyslu; dlužní otroctví je běžné u obětí obchodu s lidmi a dětské sexuální turistiky zůstává i nadále velkým problémem
stupeň hodnocení: úroveň 2 Pozor Seznam - Rusko je na Tier 2 seznamu pro pátý rok za její nedodržení ukázat doklad o zvýšení úsilí v boji proti obchodování s lidmi více než v předchozím roce, a to zejména při poskytování pomoci obětem obchodování s lidmi; komplexní obchodování oběť pomoc, právní předpisy, které by se zabývaly klíčových nedostatků, byla v legislativním procesu v Dumě od roku 2003 a nebyl ani složit ani schváleno 2007 (2008)


Zobrazit všechny obrázky: Rusko

Diskuze k článku: Rusko

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Rusko (cestopis) Příspěvek k článku: Rusko (cestopis) Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Rusko (cestopis)
 Poradna k článku Rusko
Diskuze k článku: Rusko (cestopis)
 Diskuze k článku Rusko
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · Hry online · Games online  · RoboStav
Copyright (c) 2021 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Rusko (cestopis)
Rusko (cestopis)


Rusko (cestopis)
Rusko (cestopis)


Rusko (cestopis)
Rusko (cestopis)


Rusko (cestopis)
Rusko (cestopis)


Rusko (cestopis)
Rusko (cestopis)


Fotogalerie (26)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
12.11: Isakievsky sabo r-Petrohrad ......
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Alois, zítra Pavla